Zásady ochrany osobních údajů

ze dne 1. 7. 2022

ÚVOD

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě, který přináší celkově větší ochranu osobních informací na internetu.

Pro nás se tímto nařízením moc věcí nemění. Vždy jsme s Vašimi osobními údaji nakládali obezřetně a bezpečně, nikdy jsme je neposkytovali třetím stranám, neposílali spamy a využívali je pouze k analýzám.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je ENDORFINO je prostě super s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo: 08294062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112847 (dále jen: "Správce").
 2. Kontaktní údaje Správce jsou
  • adresa: Nové sady 988/2, Brno, 602 00
  • email: info@endorfino.cz
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo zadáním údajů na webových stránkách Správce (dále jen "Objednávkový systém").
 2. Jedná se především o:
  • jména a příjmení,
  • název společnosti (subjektu),
  • IČO a DIČ a kontaktní osoba u společností,
  • kontaktní údaje (adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla),
  • a další související údaje (dále jen "Osobní údaje").

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Účelem zpracování Osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky, případně reklamačního řízení a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; jsou vyžadovány Osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení této smlouvy, poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
  • zjištění spokojenosti s nákupem prostřednictvím telefonického rozhovoru,
  • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity. Např. naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává Osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let od poslední smlouvy.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Zpracování Osobních údajů je prováděno Správcem, Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
  • dopravci podílející se na realizaci přepravy,
  • zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy, služby provozování webové aplikace a další služby v souvislosti s činností společnosti,
  • zajištující prodejní kanál, marketingové, webové a e-mailingové služby,
  • zajišťující právní, účetní a daňové služby,
  • zajištující zpětnou vazbu
  • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 2. Správce má v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci Osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb (např. Google). Má-li zásilka s dokumenty místo doručení mimo území EU, souhlasíte s předáním Osobních údajů Zpracovateli se sídlem mimo území EU.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
 2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.
 3. Na webových stránkách používáme následující cookies:
  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
 5. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
 6. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 7. Používané soubory cookies jsou zejména zajišťující realizaci plateb, služby provozování webové aplikace a další služby v souvislosti s činností společnosti, zajištující prodejní kanál, marketingové, webové a e-mailingové služby, zajištující zpětnou vazbu a další.

VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v úvodu těchto podmínek a
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu Osobních údajů.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti Osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z Objednávkového systému potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany Osobních údajů a že jste jejich obsahu porozuměl, souhlasíte s nimi a v celém rozsahu je přijímáte.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování Osobních údajů Příjemců a Odesílatelů Zásilek jsou upraveny Smlouvou o spravování osobních údajů.
 3. Pokud je jakékoli ustanovení podmínek nebo její část považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou, bude pro daný účel považována za vypuštěnou. Tato skutečnost nemá vliv na platnost zbývajících částí podmínek.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany Osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.