Obchodní podmínky

ze dne 1. 7. 2022

obchodní společnosti ENDORFINO je prostě super s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo: 08294062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112847, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.endorfino.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti ENDORFINO je prostě super s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo: 082 94 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112847 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "kupní smlouva"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.endorfino.cz (dále jen "webová stránka").
 2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.
 3. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webová stránka obsahuje informace o zboží (fotografie u zvoleného produktu je pouze ilustrační, když se velikosti nebo barevné odstíny produktu mohou např. podle sezóny nebo pěstitele lišit), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje individuální určení ceny v případě objednávky zboží na zakázku.
 2. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Toto ustanovení nevylučuje individuální určení nákladů v případě objednávky zboží na zakázku.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje informace o: objednávaném zboží a jeho ceně, 
  1. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  2. doručení objednávaného zboží a
  3. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen "objednávka").
 4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku" nebo "Přejít k platbě". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečně upozorněn a má možnost se s těmito seznámit prostřednictvím internetového formuláře uvedeného na webové adrese eshop.endorfino.cz. Předmětné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 6. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Všechny ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení zboží. V případě, že je uvedena cena zjevně chybná, není prodávající touto cenou vázán a není povinen smlouvu uzavřít.
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením učinění objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, přičemž náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující samostatně. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.
 8. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 9. V případě zakázkové výroby je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu individualizovanou objednávku, a to buď prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailu. Prodávající na základě doručené objednávky zašle na elektronickou adresu kupujícího nabídku, ve které určí cenu zboží a předpokládaný termín dodání, popřípadě jej informuje o nemožnosti objednávku plnit. Prodávající si pro zaslání nabídky vyhrazuje lhůtu 7 pracovních dní od doručení objednávky a zároveň si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit s ohledem na povahu objednávky nebo jiné zvláštní okolnosti. Kupní smlouva vzniká až přijetím nabídky ze strany kupujícího, takové přijetí nesmí obsahovat žádný dodatek ani odchylku, a to ani takovou, která by podstatně neměnila podmínky nabídky prodávajícího, v opačném případě se takový dodatek nebo odchylka považují za protinávrh ze strany kupujícího. Přijetí nabídky musí být prodávajícímu zasláno elektronicky, a to na e-mailovou adresu, ze které byla kupujícímu doručena nabídka. K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, že přijetí nabídky ze strany kupujícího není doručeno prodávajícímu ve lhůtě, kterou prodávající v nabídce stanovil.
 10. Pro zakázkovou výrobu podle odst. 2. 9. se odst. 2. 3. až 2. 8. uplatní přiměřeně, pokud to neodporuje ustanovením odst. 2. 9 a povaze zakázkové výroby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu předem následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem,
  2. kartou online,
  3. vkladem na účet.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, které budou účtovány dodatečně, a to ve smluvené výši.
 3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Odesláním objednávky kupující uděluje provozovateli internetového obchodu výslovný souhlas se zasíláním faktur za objednané zboží výhradně v elektronické podobě.
 6. V případě zboží dodávaného na základě individuální zakázky kupujícího je prodávající oprávněn požadovat uhrazení nevratné zálohy, a to až do výše jím navržené kupní ceny, která se započte vůči celkové kupní ceně. Prodávající v takovém případě začne s plněním svých povinností (zejména pak s dodáním zboží) až na základě uhrazení zálohy v souladu s prodávajícím vystavenou zálohovou fakturou.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které:
  1. bylo upraveno nebo zhotoveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. podléhá rychlé zkáze (zejména květiny a ostatní zboží z květin vyrobené),
  3. které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným,
  4. nelze vrátit z hygienických důvodů.

V ostatních případech má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. V případě, kdy je kupující podnikatelem, možnost odstoupit od smlouvy se na něj nevztahuje.

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující - spotřebitel, povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například emailem). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.
 2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 3. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, a to poté, co mu kupující zboží dodá. Peněžní prostředky vrací prodávající bezhotovostně na účet/kartu.
 4. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši, a to i v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy. Náklady za dopravu budou vráceny pouze při vrácení celé objednávky. Pokud bude vrácena jen část objednávky, náklady na dopravu se nevrací.
 5. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Kupující je povinen vrátit zboží kompletní, neopotřebené, nepoužité a nepoškozené. Pokud kupující jakýmkoliv způsobem sníží hodnotu zboží nebo jej poškodí, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, ledaže je v kupní smlouvě stanoveno jinak. Je-li způsob dopravy sjednán dle požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené se sjednaným způsobem dopravy. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce, případně prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Prodávající je oprávněn ověřit přítomnost kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s předáním zboží kupujícímu z důvodu vadné objednávky, chyby v adrese, kontaktních údajích, či jeho nepřítomností na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti kupujícího je prodávající po domluvě s kupujícím oprávněn zanechat zboží u náhradního příjemce (u spolupracovníků, sousedů apod.).
 4. V případě, že kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za započatý den, maximálně 300,- Kč. Pokud si kupující zboží nevyzvedne ani poté, co jej prodávající upozorní na elektronickou adresu, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a pokud to z povahy věci jde, zboží prodat někomu jinému. Vícenáklady, které budou spojeny s opětovným prodejem zboží, je prodávající oprávněn započíst proti původní kupní ceně. V případě, že již zboží nelze efektivně opětovně prodat, je oprávněn prodávající započíst jako náhradu škody plnou cenu zboží uhrazenou kupujícím, neboť prodlení s plněním nevzniklo z důvodů na straně prodávajícího a prodávající již neměl možnost eliminovat ztrátu a vynaložené náklady.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na nedodržení časových termínů (doručení), a to vždy v období státních svátků, dnech pracovního volna a dále 12.2.-16.2., 4.3.-10.3., 6.5.-13.5. a 17.12.-24.12.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na eshop.endorfino.cz.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@endorfino.cz.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Tedy zejména, že má zboží ujednané vlastnosti, že se hodí k účelu, který uvádí prodávající a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. U zboží podléhajícího rychlé zkáze (zejména květiny a výrobky z květin) je třeba zboží uplatnit právo z vadného plnění ("reklamace") nejpozději následující den po jeho zakoupení, jinak právo reklamace zaniká. Veškeré změny, které podstatně nemění charakter zboží, např. změny barvy květních lístků nebo případná záměna zboží se nepovažují za vadné plnění. Upozorňujeme, že uvadání či opadávání květin není vadou, ale je běžným biologickým procesem stárnutí květin.
 4. U ostatního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (pro kupujícího - podnikatele je doba 12 měsíců od převzetí). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, lze uplatňovat na elektronickou adresu, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:
 • ENDORFINO je prostě super s.r.o.
 • Nové sady 988/2, 602 00 Brno
 • e-mail: info@endorfino.cz

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží. V reklamaci nesmí chybět informace o tom, o jaké se jedná zboží, kopie daňového dokladu (faktury), který Vám byla zaslána, číslo objednávky, důvod reklamace společně se způsobem, jakým si přejete vady zboží řešit a Vaše telefonní číslo s e-mailem, abychom Vás mohli kontaktovat. Zboží musí být vhodně zabaleno, musí být čisté a kompletní. V případě doručení zjevně poškozeného zboží je nutné reklamovat tuto vadu obratem u kurýra.

 1. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující.
 2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 15 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, náklady na dopravu však poté hradí kupující. Peníze za zboží budou vráceny buď na účet, nebo na kartu, ze které byla objednávka původně hrazena.
 3. Prodávající neodpovídá za vady zejména v těchto případech:
  1. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  2. vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,
  3. vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením, užíváním zboží v rozporu s jeho účelem, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o zboží, zejména nedostatečným či nadměrným zaléváním či hnojením rostlin, mechanickým poškozením (např. pádem) anebo použitím zboží v podmínkách, pro něž není určeno;
  4. vada vznikla důsledkem vnější události mimo vliv prodávajícího;
  5. u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace podobného významu, lze uplatnit práva z vad pouze do uplynutí této doby;
  6. vyplývá-li to z povahy zboží;
  7. jedná-li se o vadu, kterou musel kupující poznat s vynaložením obvyklé pozornosti při převzetí zboží.
 4. Rozměry jednotlivého zboží uvedené v popisu jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečných rozměrů.
 5. Kupující má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v případě uzavřené kupní smlouvy s kupujícím - spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ustanovení ostatních.

Veškerá práva k webovým stránkám a obsahu na sociálních sítích, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez souhlasu prodávajícího.

Aktuální znění obchodních podmínek je vždy dostupné na eshop.endorfino.cz.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
 2. ENDORFINO je prostě super s.r.o.
 3. Nové sady 988/2, 602 00 Brno
 4. e-mail: info@endorfino.cz
 5. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.

VZOR OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odesílatel

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail:

Telefon:

Adresát

Prodávající: ENDORFINO je prostě super s.r.o.

IČ: 08294062

Se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ............ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě eshop.endorfino.cz objednal zboží ............, číslo objednávky ............, v hodnotě ............ Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ............

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ............ Kč můj bankovní účet číslo ............ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ............ dne ............

Jméno a příjmení spotřebitele + podpis